Przetarg nieograniczony – Rywal (zrealizowany)

RYWAL_widok_02_ver_cropOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
ZAMAWIAJĄCY:
Biuro Prawno-Finansowe Inwestor Bartłomiej Paczóski, ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska, tel./faks 83 342 55 52,
Osoba kontaktowa: Marta Gibczyńska, tel.: 885-118-112; e-mail: marta.gibczynska@inbap.com

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa: Budowa budynku usługowo – handlowego „Rywal 2” z instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami wraz z dojściami, dojazdami, przebudową zjazdu publicznego z ul. Prostej i likwidacją zjazdu z ul. Brzeskiej na działkach ewidencyjnych nr 2238/1; 2253/2; 2253/6; 2253/7; 2253/8; 2253/9; 345/1; 2237 w kwartale ulic Brzeskiej, Prostej i Narutowicza w Białej Podlaskiej.

RODZAJ ZAMÓWIENIA:
roboty budowlane.

OPIS: Projektowana inwestycja polega na budowie budynku usługowo – handlowego czterokondygnacyjnego wraz z garażem otwartym na poziomie 0. Powierzchnia zabudowy wynosi około 2,5 tys m², powierzchnia całkowita wszystkich kondygnacji około 12,2 tys m², powierzchnia garażu otwartego około 2,4 tys m2, kubatura budynku około 33,2 tys m³. Budowa przewidziana jest w konstrukcji żelbetowej, płytowo-słupowej ze ścianami zewnętrznymi żelbetowymi i murowanymi w technologii tradycyjnej, stropy monolityczne, stropodach żelbetowy płaski niewentylowany i skośny.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy.

WARUNKI UDZIAŁU

· O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3)wybudowali lub rozbudowali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 obiekty o powierzchni użytkowej co najmniej 3 000m2; 4) posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku bankowym w wysokości 500.000 zł.

· Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu dostarczą: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; 2)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o związaniu składaną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty; 3)wykaz i referencje wybudowanych lub rozbudowanych w okresie ostatnich pięciu lat obiektów z podaniem daty, miejsca wykonania zamówienia oraz zamawiających (w tym powierzchnia użytkowa w m2); 4)wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi wraz z kserokopiami uprawnień do wykonywania przez nich czynności oraz kserokopiami dokumentów stwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa; 5)informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy [wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert].6) sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata.

PROCEDURA

W przetargu nieograniczonym mogą uczestniczyć Wykonawcy po spełnieniu warunków udziału i złożeniu oferty.

Oferty ze wskazaniem ceny, szczegółowej specyfikacji realizacji zamówienia oraz terminem gwarancji należy składać w siedzibie Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do dnia 26 kwietnia 2013 r. Podstawą do sporządzenia oferty i zawarcia umowy jest dokumentacja projektowa, a przedmiary są materiałem pomocniczym. W zakres prac nie wchodzi wykończenie, poza wybranymi, lokali usługowo-handlowych.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty.

Zamawiający po złożeniu ofert może przystąpić do ustnych rokowań z wybranym jednym lub więcej Wykonawcami.

Wybór Wykonawcy nastąpi według swobodnej oceny Zamawiającego. Umowa o roboty budowlane będzie zawarta na wynagrodzenie ryczałtowe, w systemie generalnego wykonawstwa.

Dostęp do dokumentacji przetargowej w wersji elektronicznej (projekt i przedmiary) można uzyskać od dnia 04 kwietnia 2013 r po wpłacie na rachunek Zamawiającego opłaty w wysokości 100 zł.