Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

sporządzona na podstawie art. 27c

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

  1. Wstęp – ogólne podejście.

Słownik Języka Polskiego PWN definiuje „strategię” jako przemyślany plan działań w jakiejś dziedzinie. Natomiast przez „plan” rozumie to, co się zamierza zrobić oraz szkic, układ czegoś. Można więc przyjąć, że „realizowana strategia podatkowa” w rozumieniu art. 27c ustawy o CIT oznacza zestaw celów podatkowych oraz szkic prowadzących do nich środków, faktycznie wdrażanych przez podatnika i zawierających w szczególności wskazane w art. 27c ust. 2 elementy.

Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe (PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszów, i podobnych instytucji finansowych). Ponadto, działalność Funduszu  jest ściśle uregulowana statutem oraz przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz nadzorowana przez Komisja Nadzoru Finansowego. Wskazane okoliczności sprawiają, że działalność Funduszu wymaga wiedzy, doświadczenia, uporządkowania, kapitału i rzetelności; wszystkie te elementy składają się na wiarygodność Funduszu wobec inwestorów, kontrahentów, podmiotów obsługujących oraz organów państwa.

Budowanie, utrzymanie i rozwijanie takich cech i zasobów opiera się na stałej dbałości o wszystkie budujące Fundusz elementy i procesy, w których Fundusz uczestniczy. Jednym z istotnych obszarów troski Funduszu są relacje z Krajową Administracją Skarbową. Fundusz buduje swoją strategię podatkową na fundamencie zasad ustanowionych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na:

  • Art. 2: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym […],
  • Art. 7: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa,
  • Art. 84: Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie,
  • Art. 217: Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

W zgodzie z tymi zasadami Fundusz stawia sobie za cel rzetelne wywiązywanie się z obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego (z jednej strony) oraz dokonywanie korzystnych wyborów rozwiązań prawnych i biznesowych (z drugiej strony) przy czym Fundusz uważa za korzystne tylko wybory licujące z jego wiarygodnością, co w szczególności wyklucza działania niezgodne z prawem, balansujące na granicy legalności, obchodzące prawo, a także działania sztuczne lub pozorowane (nieautentyczne).

  1. Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Rzetelność zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych Funduszu zapewniona została poprzez zarówno spoczywające na Funduszu wymagania prawne, jak i przez przyjęcia przezeń odpowiednich, praktycznych rozwiązań.

Podmiotem zarządzającym funduszem jest Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000278264.

W Funduszu funkcjonują określone standardy zarządzania funkcją podatkową oraz wypełniania obowiązków podatkowych przez Towarzystwo, jako organ zarządzający Funduszem. Organizacja funkcji podatkowej została ustrukturyzowana w sposób, który pozwala kompleksowo zarządzać kwestiami podatkowymi.

Zarządzanie funkcją podatkową odbywa się w zgodzie z wszelkimi przepisami podatkowymi oraz uwzględnieniem specyfiki działalności Funduszu i szczególnych regulacji prawnych oraz postanowień statutowych. Właściwe wykonywanie wszelkich obowiązków podatkowych jest stale wspierane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne.

W 2022 roku podatkowym Fundusz stosował procesy i procedury dotyczące:

1) weryfikacji, obiegu i realizacji płatności faktur oraz innych dokumentów księgowych;

2) realizacji obowiązków w ramach ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS);

3) przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR).

Kwestie zaadresowane w powyższych procedurach określają m.in. zakres obowiązków ciążących na poszczególnych osobach/departamentach Towarzystwa, sposób ich realizacji, czy też formy nadzoru nad ich wypełnianiem.

Fundusz na bieżąco monitoruje zmiany legislacyjne i przy wsparciu wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych podejmuje działania prowadzące do poprawy efektywności obowiązujących procedur.

Fundusz sporządza w każdym roku co najmniej dwa sprawozdania finansowego – półroczne i roczne, które zawsze są badane przez audytora, co gwarantuje prawidłowe wykonywanie przez Fundusz jego obowiązków podatkowych.

  1. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dochody Funduszu, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a – g ustawy o CIT z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych korzystają ze zwolnienia przedmiotowego.

W odniesieniu do roku 2022 w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), Fundusz prawidłowo zadeklarował i rozliczył z organami podatkowymi 20 111 546,00 zł podatku naliczonego oraz 70 484 119,00 zł podatku należnego.

Ponadto, za rok 2022 Fundusz prawidłowo zadeklarował i rozliczył z organami podatkowymi 75 961,00 zł podatku minimalnego od przychodów z budynków (CIT).

W roku 2022 Fundusz prawidłowo zadeklarował i zapłacił podatki od nieruchomości, rolny i leśny w łącznej wysokości 2 012 484,00 zł.

Poprzez ww. deklaracje i rozliczenia Fundusz zrealizował wszystkie swoje obowiązki podatkowe. Fundusz nie ma obowiązków w zakresie podatku akcyzowego.

W roku 2022 Fundusz nie przekazywał Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

  1. Pozostałe informacje.

W roku 2022 Fundusz dokonywał dziewięciu transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej jego aktywów. Cztery z nich polegały na sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości Funduszu na rzecz nabywcy. Piątą transakcją było umorzenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Kolejne cztery transakcje polegały na zakupie weksli.

W roku 2022 Fundusz nie planował ani nie podejmował działań restrukturyzacyjnych.

W roku 2022 Fundusz nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

W roku 2022 Fundusz nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Fundusz nie uczestniczył w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.