Przetarg – inwestycja w Cieszynie (zrealizowany)

PRZETARG NA REALIZACJĘ INWESTYCJI GALERIA STELA W CIESZYNIE (zrealizowany)

PRZETARG
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI GALERIA STELA W CIESZYNIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY
INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
00-107 Warszawa, ul. Próżna 9
Adres do korespondencji:
ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska,
tel./faks 083 342 55 52

Osoby do kontaktu:
Katarzyna Walter
tel.: +48 885 118 112
e-mail: katarzyna.walter@inbap.com

Anna Pękalska
tel.: +48 601 936 939
e-mail: anna.pekalska@inbap.com

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa: Budowa budynku handlowo-usługowego z garażem wraz z kompletna infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu, a także z rozbiórką na działkach ewidencyjnych nr 22/1, 22/4, 26/1 oraz sąsiednich działkach objętych zamierzeniem inwestycyjnym 20/3, 21/2, 22/3, 87, 88, 26/2 przy skrzyżowaniu ulic Hajduka, Bobreckiej oraz Korfantego w Cieszynie.

RODZAJ ZAMÓWIENIA
roboty budowlane

OPIS
Inwestycja polega na budowie budynku handlowo-usługowego z garażem otwartym na ok. 42 stanowiska i podziemnym na ok. 96 stanowisk wraz z kompletną infrastrukturą w tym m.in. przyłączami, sieciami, przebudowami kolidujących sieci, kompletnym zagospodarowaniem terenu oraz z dojściami, dojazdami, placem i dojazdem dostawczym, zjazdami, a także z rozbiórką istniejącego parterowego budynku gospodarczego na działce 22/1 oraz rozbiórką istniejących fundamentów podworcowych oraz wycinka drzew kolidujących z projektowaną zabudową wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych na działkach ewidencyjnych nr 22/1, 22/4, 26/1 obr. 240301_1.0034 oraz sąsiednich działkach objętych zamierzeniem inwestycyjnym 20/3, 21/2, 22/3, 87, 88, 26/2 przy skrzyżowaniu ulic Hajduka, Bobreckiej oraz Korfantego w Cieszynie.

Powierzchnia zabudowy: ok. 3 819,44 m²
Powierzchnia całkowita: ok. 19 020,44 m²
Kubatura: ok. 84 525,4 m3
Powierzchnia terenów utwardzonych: ok. 285,42 m²
Powierzchnia terenów zielonych: ok. 335,95 m²
Konstrukcja budynku: płytowo-słupowa ze ścianami zewnętrznymi żelbetowymi i murowanymi w technologii tradycyjnej, ściany wewnętrzne murowane i w systemie płyt gipsowo-kartonowych.
Posadowienie obiektu: bezpośrednie na stopach, płytach i ławach fundamentowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
10 miesięcy

WARUNKI UDZIAŁU
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3) wybudowali lub rozbudowali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 obiekty o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000m²;
4) posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku bankowym w wysokości 1.000.000 zł.
• Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu dostarczą:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o związaniu składaną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty;
3) wykaz i referencje wybudowanych lub rozbudowanych w okresie ostatnich pięciu lat obiektów z podaniem daty, miejsca wykonania zamówienia oraz zamawiających (w tym powierzchnia użytkowa w m²);
4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi wraz z kserokopiami uprawnień do wykonywania przez nich czynności oraz kserokopiami dokumentów stwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
5) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert].
6) sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata.

PROCEDURA
W przetargu nieograniczonym mogą uczestniczyć Wykonawcy po spełnieniu warunków udziału i złożeniu oferty. Oferty ze wskazaniem ceny, szczegółowej specyfikacji realizacji zamówienia, szczegółowymi kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na podstawie dokumentacji i pomocniczo kosztorysów ślepych przekazanych przez zamawiającego oraz terminem realizacji i terminem gwarancji należy składać w siedzibie Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do dnia 13 marca 2017 r. Podstawą do sporządzenia oferty i zawarcia umowy jest dokumentacja projektowa, a przedmiary są materiałem pomocniczym. W zakres prac nie wchodzi wykończenie, poza wybranymi, lokali usługowo-handlowych.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty.
Zamawiający po złożeniu ofert może przystąpić do ustnych rokowań z wybranym jednym lub więcej Wykonawcami.
Wybór Wykonawcy nastąpi według swobodnej oceny Zamawiającego. Umowa o roboty budowlane będzie zawarta na wynagrodzenie ryczałtowe, w systemie generalnego wykonawstwa.

Dostęp do dokumentacji budowlanej – przetargowej w wersji elektronicznej (projekt, przedmiary, dokumentacja formalno-prawna) można uzyskać po wpłacie na rachunek Zamawiającego opłaty w wysokości 100 zł.
mBank – 45 1140 1010 0000 5429 9700 1008
Właściciel rachunku: INBAP FIZ Aktywów Niepublicznych
Adres: PRÓŻNA 9, 00-107 WARSZAWA
Tytułem: opłata za materiały przetargowe, Cieszyn