Przetarg – inwestycja w Lubaniu (zrealizowany)

PRZETARG NA REALIZACJĘ INWESTYCJI INBAG w Lubaniu (zrealizowany)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY
INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
00-107 Warszawa, ul. Próżna 9

Adres do korespondencji: ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska, tel./faks 083 342 55 52

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Walter
tel.: +48 885 118 112
e-mail: katarzyna.walter@inbap.com

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa: Budowa budynku handlowo-usługowego z obsługą funkcji dworca autobusowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i z kompletną infrastrukturą zewnętrzną w tym m.in: przyłączami do sieci, kompletnym zagospodarowaniem terenu wraz z dojściami, dojazdami, zjazdami, a także z rozbiórką istniejącego dworca autobusowego wraz z wszystkimi elementami zagospodarowania, w tym budynków i wiat autobusowych oraz kolidujących sieci wraz z ich przebudową, na działkach ewidencyjnych nr 60/2; 59 obr. III przy ulicy Szarych Szeregów w Lubaniu.

RODZAJ ZAMÓWIENIA
roboty budowlane

OPIS
Inwestycja polega na budowie budynku handlowo-usługowego z obsługą funkcji dworca autobusowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i z kompletną infrastrukturą zewnętrzną w tym m.in.: zagospodarowaniem terenu, dojściami, dojazdami, zjazdami; z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji; z zewnętrzną instalacją i przyłączem: elektroenergetycznym, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz abonencką stacją transformatorową wraz z oświetleniem zewnętrznym. W zakres robót wchodzi również rozbiórka istniejącego dworca autobusowego wraz z wszystkimi elementami zagospodarowania, w tym budynków i wiat autobusowych, rozbiórka istniejących sieci, instalacji zewnętrznych i przyłączy kolidujących z planowaną inwestycją wraz z ich przebudową oraz wycinka drzew kolidujących z projektowaną zabudową wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych.
Powierzchnia zabudowy: ok. 3 644,5 m²
Powierzchnia całkowita: ok. 7 289 m²
Kubatura: ok. 36 445 m3
Powierzchnia dróg i parkingów, ciągów pieszych oraz terenów utwardzanych: ok. 2 212,5 m²
Powierzchnia terenów zielonych: ok. 1 472 m².
Konstrukcja budynku: płytowo-słupowa w technologii żelbetowej monolitycznej.
Posadowienie obiektu: bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych.
Ściany zewnętrzne żelbetowe i murowane w technologii tradycyjnej, ściany wewnętrzne murowane i w systemie płyt gipsowo-kartonowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
7 miesięcy

WARUNKI UDZIAŁU
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3) wybudowali lub rozbudowali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 obiekty o powierzchni użytkowej co najmniej 3 000m²;
4) posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku bankowym w wysokości 500.000 zł.
• Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu dostarczą:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o związaniu składaną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty;
3) wykaz i referencje wybudowanych lub rozbudowanych w okresie ostatnich pięciu lat obiektów z podaniem daty, miejsca wykonania zamówienia oraz zamawiających (w tym powierzchnia użytkowa w m²);
4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi wraz z kserokopiami uprawnień do wykonywania przez nich czynności oraz kserokopiami dokumentów stwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
5) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert].
6) sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata.

PROCEDURA
W przetargu nieograniczonym mogą uczestniczyć Wykonawcy po spełnieniu warunków udziału i złożeniu oferty.
Oferty ze wskazaniem ceny, szczegółowej specyfikacji realizacji zamówienia, szczegółowymi kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na podstawie dokumentacji i pomocniczo kosztorysów ślepych przekazanych przez zamawiającego oraz terminem realizacji i terminem gwarancji należy składać w siedzibie Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do dnia 10 lutego 2016 r. Podstawą do sporządzenia oferty i zawarcia umowy jest dokumentacja projektowa, a przedmiary są materiałem pomocniczym. W zakres prac nie wchodzi wykończenie, poza wybranymi, lokali usługowo-handlowych.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty.
Zamawiający po złożeniu ofert może przystąpić do ustnych rokowań z wybranym jednym lub więcej Wykonawcami.
Wybór Wykonawcy nastąpi według swobodnej oceny Zamawiającego. Umowa o roboty budowlane będzie zawarta na wynagrodzenie ryczałtowe, w systemie generalnego wykonawstwa.

Dostęp do dokumentacji budowlanej – przetargowej w wersji elektronicznej (projekt i przedmiary) można uzyskać od dnia 20 stycznia 2016 r, po wpłacie na rachunek Zamawiającego opłaty w wysokości 100 zł.
mBank – 45 1140 1010 0000 5429 9700 1008
Właściciel rachunku: INBAP FIZ Aktywów Niepublicznych
Adres: PRÓŻNA 9,00-107 WARSZAWA
Tytułem: opłata za materiały przetargowe