Przetarg nieograniczony – inwestycja w Bartoszycach (zrealizowany)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY
Real Estate Inwestorbp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna,
Siedziba: 00-107 Warszawa, ul. Próżna 9
Adres do korespondencji: ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska
tel./faks 083 342 55 52,

Osoba kontaktowa: Marta Gibczyńska,
tel.: +48 885 118 112
e-mail: marta.gibczynska@inbap.com

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa: Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z kompletną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną w tym m.in.: przyłączami do sieci, zagospodarowaniem terenu wraz z dojściami, dojazdami, ciągiem pieszo-jezdnym ,budową dwóch zjazdów z ul . Orzeszkowej oraz rozbiórką istniejących budynków i kolidujących sieci na działkach ewidencyjnych nr 72/2; 48/4, na zbiegu ulic: Orzeszkowej, Jagiellończyka i Asnyka w Bartoszycach.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Opis: Inwestycja polega na budowie zespołu budynków handlowo-usługowych, jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych wraz z kompletną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną w tym m.in.: zagospodarowaniem terenu, dojściami, dojazdami, zjazdami ,ciągiem pieszo-jezdnym; z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, gazu, wentylacji, klimatyzacji i oddymiania; z zewnętrzną instalacją i przyłączem: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej; elektroenergetycznym wraz z abonencką stacją transformatorową oraz oświetleniem zewnętrznym.
W zakres robót wchodzi również rozbiórka istniejącego zespołu budynków, rozbiórka istniejących sieci, instalacji zewnętrznych i przyłączy kolidujących z planowaną inwestycją oraz wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją.
Powierzchnia zabudowy ok. 4785,2 m²,powierzchnia całkowita ok. 4796,6 m², kubatura brutto ok. 25 418,80 m3, powierzchnia parkingów ok. 2608 m², powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych ok. 524 m², powierzchnia terenów zielonych ok. 1146 m². Obiekty zaprojektowano w konstrukcji hybrydowej, stalowo – żelbetowej. Dach o konstrukcji stalowych dźwigarów walcowanych, opartych na słupach żelbetowych monolitycznych. Posadowienie obiektu na stopach fundamentowych, w części obiektu bezpośrednio na gruncie wzmocnionym kolumnami DSM. Ściany zewnętrzne w systemie płyt warstwowych, ściany wewnętrzne murowane i w systemie płyt gipsowo-kartonowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy

WARUNKI UDZIAŁU
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3) wybudowali lub rozbudowali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 obiekty o powierzchni użytkowej co najmniej 3 000 m2;
4) posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku bankowym w wysokości 500.000 zł.
• Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu dostarczą:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o związaniu składaną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty;
3) wykaz i referencje wybudowanych lub rozbudowanych w okresie ostatnich pięciu lat obiektów z podaniem daty, miejsca wykonania zamówienia oraz zamawiających (w tym powierzchnia użytkowa w m2);
4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi wraz z kserokopiami uprawnień do wykonywania przez nich czynności oraz kserokopiami dokumentów stwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
5) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert].
6) sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata.

PROCEDURA
W przetargu nieograniczonym mogą uczestniczyć Wykonawcy po spełnieniu warunków udziału i złożeniu oferty.
Oferty ze wskazaniem ceny, szczegółowej specyfikacji realizacji zamówienia, szczegółowymi kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na podstawie dokumentacji i pomocniczo kosztorysów ślepych przekazanych przez zamawiającego oraz terminem gwarancji należy składać w siedzibie Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do dnia 06 września 2013 r. Podstawą do sporządzenia oferty i zawarcia umowy jest dokumentacja projektowa, a przedmiary są materiałem pomocniczym. W zakres prac nie wchodzi wykończenie, poza wybranymi, lokali usługowo-handlowych.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty.
Zamawiający po złożeniu ofert może przystąpić do ustnych rokowań z wybranym jednym lub więcej Wykonawcami.

Wybór Wykonawcy nastąpi według swobodnej oceny Zamawiającego. Umowa o roboty budowlane będzie zawarta na wynagrodzenie ryczałtowe, w systemie generalnego wykonawstwa.
Dostęp do dokumentacji budowlanej-przetargowej w wersji elektronicznej (projekt i przedmiary) po wpłacie na rachunek Zamawiającego opłaty w wysokości 100 zł.