Przetarg nieograniczony – inwestycja w Łukowie

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI INBAG W ŁUKOWIE

ZAMAWIAJĄCY: INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, 00-107 Warszawa, ul. Próżna 9, Adres do korespondencji: ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska, tel./faks 083 342 55 52

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa: Budowa sześciokondygnacyjnego budynku usługowo-handlowego z częścią mieszkalną wielorodzinną, zlokalizowanego w Łukowie, przy ulicy Aleja T. Kościuszki róg ulicy Dworcowej, na terenie inwestycyjnym złożonym z  działek  o numerach ewidencyjnych 7576/17, 7576/18, 7576/3, 7576/4.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: Roboty budowlane
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 12 miesięcy

PROCEDURA: W przetargu nieograniczonym mogą uczestniczyć Wykonawcy po spełnieniu warunków udziału i złożeniu oferty w zakresie zgodnym z warunkami przetargu. Oferty ze wskazaniem ceny, szczegółowej specyfikacji realizacji zamówienia, szczegółowymi kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na podstawie dokumentacji i pomocniczo kosztorysów ślepych przekazanych przez zamawiającego oraz terminem realizacji i terminem gwarancji należy składać w siedzibie Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do dnia 31.01.2020 r.


OSOBA DO KONTAKTU: Amelia Brandt, tel.: +48 885 118 112, e-mail: amelia.brandt@inbap.com


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

OPIS: Inwestycja polega na budowie  sześciokondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego z częścią mieszkalną wielorodzinną (60 lokali mieszkalnych) oraz garażem zamkniętym (52 miejsca parkingowe) i parkingiem zlokalizowanymi a dachu części usługowo-handlowej (77 miejsc parkingowych), wszystkie kondygnacje nadziemne wraz z instalacjami wewnętrznymi i kompletną infrastrukturą techniczną, w tym m.in. przyłączami, sieciami, przebudowami kolidujących sieci, kompletnym zagospodarowaniem terenu oraz z dojściami, dojazdami, placem i dojazdem dostawczym, parkingami, zjazdami, a także z rozbiórką istniejącego parterowego budynku na działce 7576/3 oraz wycinką drzew kolidujących z projektowaną zabudową wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

Pow. zabudowy: ok. 5 119,26 m²; Pow. całkowita: ok. 10 666,73 m²; Kubatura: ok. 46 124,66 m3

Pow. terenów utwardzonych: ok. 1 501,24 m²; Pow. terenów zielonych: ok. 1 149,5 m²

Konstrukcja budynku: technologia monolityczna, zbrojonego betonu wylewanego na miejscu budowy, układ konstrukcyjny mieszany, stropy żelbetowe oparte na ścianach żelbetowych trzonów komunikacyjnych zlokalizowanych w środkowej części budynku, na słupach i trzpieniach żelbetowych o różnych przekrojach oraz ścianach murowanych konstrukcyjnych.
Posadowienie obiektu: bezpośrednie na stopach, płytach i ławach fundamentowych.

WARUNKI UDZIAŁU:
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • wybudowali lub rozbudowali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 obiekty o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000m²;
 • posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku bankowym w wysokości 1.000.000 zł.
 • Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu dostarczą dokumenty zgodnie z
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o związaniu składaną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty;
 • wykaz i referencje wybudowanych lub rozbudowanych w okresie ostatnich pięciu lat obiektów z podaniem daty, miejsca wykonania zamówienia oraz zamawiających (w tym powierzchnia użytkowa w m²);
 • wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi wraz z kserokopiami uprawnień do wykonywania przez nich czynności oraz kserokopiami dokumentów stwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
 • informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert].
 • sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata.

POSTĘPOWANIE:

Podstawą do sporządzenia oferty i zawarcia umowy jest dokumentacja projektowa, a przedmiary są materiałem pomocniczym. W zakres prac nie wchodzi wykończenie, poza wybranymi, lokali usługowo-handlowych i mieszkalnych.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty.

Zamawiający po złożeniu ofert może przystąpić do ustnych rokowań z wybranym jednym lub więcej Wykonawcami.

Wybór Wykonawcy nastąpi według swobodnej oceny Zamawiającego. Umowa o roboty budowlane będzie zawarta na wynagrodzenie ryczałtowe, w systemie generalnego wykonawstwa.


Dostęp do dokumentacji przetargowej w wersji elektronicznej (projekt, przedmiary, dokumentacja formalno-prawna) można uzyskać po wpłacie na rachunek Zamawiającego opłaty w wysokości 100 zł.

mBank – 45 1140 1010 0000 5429 9700 1008
Właściciel rachunku: INBAP FIZ Aktywów Niepublicznych
Adres: PRÓŻNA 9, 00-107 WARSZAWA
Tytułem: opłata za materiały przetargowe, Łuków