Konkurs na nazwę Centrum Handlowego w Kwidzynie

Ogłaszamy konkurs na nazwę Centrum Handlowego, które powstanie w Kwidzynie przy ulicy Konopnickiej 29. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu nazwy dla nowego Centrum Hadlowego. Nazwa powinna być niepowtarzalna, łatwa do zapamiętania, kojarząca się z miastem Kwidzyn lub jego regionem. Konkurs trwa od 16 do 29 stycznia.

Regulamin Konkursu „Wymyśl nazwę dla Galerii Handlowej w Kwidzynie”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu na nazwę Galerii Handlowej w Kwidzynie, zwanego dalej Konkursem,  jest firma Biuro Prawno-Finansowe INWESTOR z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500), ul. Sidorska 83, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej pod numerem 7259, REGON 030211854, NIP 537-157-27-62, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs potrwa od 16.01. do 29.01. 2013 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.inbap.com
 3. Zwycięzca zostanie wyłoniony do dnia 11.02.2013 roku.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W konkursie może wziąć udział, każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która czytelnie wypełni kupon wycięty z Kuriera Kwidzyńskiego i prześle go do siedziby Organizatora z dopiskiem „Konkurs Galeria w Kwidzynie”, na adres: Biuro Prawno-Finansowe INWESTOR, ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska, w terminie do 29.01.2013. W przypadku listów liczy się data stempla pocztowego.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą swojego opiekuna prawnego, pod rygorem dyskwalifikacji. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do zwycięskiej Nazwy.
 3. Zadaniem konkursowym jest wymyślenie Nazwy dla nowej Galerii Handlowej w Kwidzynie przy zbiegu ulic Kopernika i Konopnickiej. Nazwa powinna być niepowtarzalna, łatwa do zapamiętania, kojarząca się z miastem Kwidzyn lub jego regionem.
 4. Uczestnik Konkursu powinien na kuponie umieścić swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail) oraz proponowaną Nazwę dla Galerii.
 5. Kupony ukażą się kolejno 16.01 i 23.01. 2013r. w następujących po sobie wydaniach Kuriera Kwidzyńskiego.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość propozycji Nazwy Galerii, z których każda powinna być różna i zgłoszona na odrębnych kuponach.
 7. Nazwa zgłoszona do udziału w Konkursie nie może zostać z niego wycofana.


§3. Nagroda i zasady jej przyznania

 1. Organizator Konkursu przeznaczył na nagrodą główną – nagrodę pieniężną w wysokości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) .
 2. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzcę spośród uczestników Konkursu, którzy zgłosili swoje Nazwy Galerii zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 3. Jeżeli wybrana przez Komisję Konkursową Nazwa Galerii została zgłoszona do Konkursu więcej niż jeden raz, Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi, który jako pierwszy dostarczył kupony konkursowe. W przypadku listów decyduje data nadania.
 4. O terminie odbioru Nagrody Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora telefonicznie bądź na wskazany adres e-mail lub adres zamieszkania.
 5. Zwycięzca wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz publikację zdjęcia wykonanego podczas momentu przekazywania Nagrody.
 6. Organizator oświadcza, iż Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.


§4. Prawa autorskie i dane osobowe

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie Nazwy Galerii będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, nie naruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Z chwilą zgłoszenia Nazwy Galerii do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie z tej Nazwy przez Organizatora.
 3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora oraz podmioty pochodne zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Ust.  z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) na co uczestnik wyraża zgodę.
 4. Każdy uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się, w przypadku przyznania mu Nagrody, do zawarcia umowy o bezpłatnym przeniesieniu na Organizatora praw autorskich do Nazwy Galerii. Umowa ta zawarta będzie w postaci pisemnej. Ponadto uczestnik w przypadku przyznania mu Nagrody zobowiązuje się upoważnić Organizatora do korzystania z Nazwy Galerii w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych uczestnika Konkursu.
 5. Zawarcie umowy o przeniesieniu praw autorskich oraz upoważnienie Organizatora do korzystania z Nazwy Galerii w sposób anonimowy jest warunkiem wydania Nagrody uczestnikowi Konkursu.
 6. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiej Nazwy Galerii uczestnikowi będącemu jej autorem, poza uprawnieniem do uzyskania Nagrody Konkursowej, po spełnieniu warunków określonych powyżej, nie przysługują żadne inne roszczenia względem Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.


§5. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.inbap.com oraz w jego siedzibie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że wprowadzona zmiana nie naruszy nabytych praw Uczestników konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewykorzystania Zwycięskiej Nazwy dla Galerii Handlowej w Kwidzynie.
 3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i nie majątkowe) poniesione przez uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.