Przetarg nieograniczony – inwestycja w Białej Podlaskiej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ZAMAWIAJĄCY: INBAP Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna; Siedziba: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska tel./fax: + 48 83 342 55 52

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa: Budowa jednego pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Białej Podlaskiej, przy ulicy Piaskowej róg ulicy Włoskiej na terenie inwestycyjnym złożonym z działek o numerach ewidencyjnych 3289/2

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: Roboty budowlane, GW
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Grudzień 2025r.

PROCEDURA: W przetargu nieograniczonym mogą uczestniczyć Wykonawcy po spełnieniu warunków udziału i złożeniu oferty w zakresie zgodnym z warunkami przetargu. Oferty ze wskazaniem ceny, szczegółowej specyfikacji realizacji zamówienia, szczegółowymi kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na podstawie dokumentacji i pomocniczo kosztorysów ślepych przekazanych przez zamawiającego oraz terminem realizacji i terminem gwarancji należy składać w siedzibie Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do 15.04.2024r.


OSOBY DO KONTAKTU:

Kamil Kęćka, tel.: +48 601 354 003, e-mail: kamil.kecka@inbap.com;
Sylwester Jeruzalski 501 138 015, e-mail: sylwester.jeruzalski@inbap.com


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

OPIS:
Inwestycja polega na budowie jednego z trzech budynek B pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z czterema odrębnymi garażami (do 10 stanowisk każdy), jedna kondygnacja podziemna i cztery kondygnacje nadziemne wraz z instalacjami wewnętrznymi i kompletną infrastrukturą techniczną, w tym m.in. przyłączami, sieciami, przebudowami kolidujących sieci, kompletnym zagospodarowaniem terenu oraz z dojściami, dojazdami, parkingami, zjazdami oraz wycinką drzew kolidujących z projektowaną zabudową wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

Pow. zabudowy: ok. 417,78 m²; Pow. całkowita: ok. 2073,96 m²; Kubatura: ok. 6 764,5 m2

Pow. terenów utwardzonych: ok 455 m²; Pow. terenów zielonych: ok. 636,00m²

Konstrukcja budynku: technologia monolityczna ze zbrojonego betonu wylewanego na miejscu budowy, konstrukcja płytowo-słupowa ze słupościanami i ścianami żelbetowymi.

Posadowienie obiektu: bezpośrednie na stopach, płytach i ławach fundamentowych.

WARUNKI UDZIAŁU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3) wybudowali lub rozbudowali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 obiekty o powierzchni użytkowej co najmniej 3 000m²;
4) posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku bankowym w wysokości 1.750.000 zł.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu dostarczą dokumenty zgodnie z
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o związaniu składaną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty;
3) wykaz i referencje wybudowanych lub rozbudowanych w okresie ostatnich pięciu lat obiektów z podaniem daty, miejsca wykonania zamówienia oraz zamawiających (w tym powierzchnia użytkowa w m²);
4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi wraz z kserokopiami uprawnień do wykonywania przez nich czynności oraz kserokopiami dokumentów stwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
5) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert].
6) sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata.

POSTĘPOWANIE:
Podstawą do sporządzenia oferty i zawarcia umowy jest dokumentacja projektowa, a przedmiary są materiałem pomocniczym. W zakres prac nie wchodzi wykończenie, poza wybranymi, lokali usługowo-handlowych i mieszkalnych.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia ostatecznego złożenia oferty.

Zamawiający po złożeniu ofert może przystąpić do ustnych rokowań z wybranym jednym lub więcej Wykonawcami.

Wybór Wykonawcy nastąpi według swobodnej oceny Zamawiającego. Umowa o roboty budowlane będzie zawarta na wynagrodzenie ryczałtowe, w systemie generalnego wykonawstwa.